Morgen in huis

Persoonlijke service

Nieuwe boeken als eerst hier verkrijgbaar!

Vragen? Bel ons!

Verlanglijstje

Algemene Voorwaarden islam-boeken.nl

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanbieder: de onderneming die onder de handelsnaam islam-boeken.nl gedreven wordt door DCIB Nederland;

Produkt: het Produkt dat of de Produkten die door het sluiten van een overeenkomst tussen u en DCIB door of via DCIB binnen een overeengekomen termijn aan u geleverd dienen te worden, waarvoor u een bepaalde prijs dient te betalen;

Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van islam-boeken.nl;

Schriftelijke reactie: onder een schriftelijke reactie wordt een reactie per fax, brief of email verstaan aan de klantenservice van DCIB Electronische communicatie wordt door islam-boeken.nl erkend als bewijs.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de Aanbieder, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene Voorwaarden deze Voorwaarden van toepassing.

2.2 Door middel van het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling accepteert u uitdrukkelijk deze Voorwaarden.

2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door de Aanbieder worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van de Aanbieder worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door de Aanbieder ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2.5 Deze Voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

2.6 De Aanbieder heeft het recht deze Voorwaarden en de inhoud van de Internetsite te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Artikel 3. Aanbiedingen/overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van de Aanbieder zijn vrijblijvend en de Aanbieder behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door de Aanbieder. De Aanbieder is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde Voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd of geleverd kan worden, deelt de Aanbieder dit mede binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3.3 De overeenkomst bevat alle tussen de door u en de Aanbieder gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen u en de Aanbieder.

3.4 De administratie van de Aanbieder geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan de Aanbieder verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door de Aanbieder verrichtte leveringen. De Aanbieder erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Voorwaarden erkent u dit eveneens.

Artikel 4. Prijzen en betalingen

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden Produkten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief (verpakkings- en) verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

4.2 Als op onze prijslijsten of op de orderbevestiging een prijs vermeld staat die incorrect is, behouden wij ons het recht voor alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. De koper kan alsdan de overeenkomst ontbinden door zulks schriftelijk kenbaar te maken en daarbij de geleverde goederen retour te zenden.

4.3 Indien de prijzen voor de aangeboden Produkten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door de Aanbieder.

4.4 Voor de afhandeling van de betaling maakt de Aanbieder gebruik van acceptgiros. Deze dient binnen 14 dagen na faktuurdatum te worden voldaan.

4.5 Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door de Aanbieder bent u een bedrag van EUR 22,50 aan administratiekosten verschuldigd. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van de Aanbieder.

4.6 Indien de Aanbieder haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van de Aanbieder om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

Ten laste van de koper komen tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die de Aanbieder als gevolg van niet nakoming door koper van diens verplichtingen heeft moeten maken.

4.7 Ingeval van niet-tijdige betaling is de Aanbieder bevoegd (verdere) levering van zaken op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen. 

Artikel 5. Levering

5.1 De door de Aanbieder opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren danwel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is, door middel van een schriftelijke melding aan de klantenservice van de Aanbieder.

5.2 De door de Aanbieder opgegeven levertijden gelden louter voor leveringen in Nederland en zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de Aanbieder derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarna een redelijke termijn zal gelden voor nakoming welke termijn minstens zeven werkdagen zal zijn.

5.3 Indien u reeds betalingen heeft gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst welke ingevolge artikel 5.1 van deze Voorwaarden door u wordt ontbonden, zal de Aanbieder het reeds betaalde bedrag binnen 10 werkdagen nadat zij de in artikel 5.1 genoemde verklaring heeft ontvangen, aan u terugbetalen.

5.4 De levering van de Produkten geschiedt op het tijdstip waarop de Produkten gereed zijn voor verzending aan u. Hierbij kunnen geen rechten ontleend worden aan opgenomen preferenties.

5.5 De Aanbieder is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

5.6 De wijze van verpakking en verzenden en de keuze van het verpakkingsmateriaal wordt door de Aanbieder bepaald.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op aan u ter beschikking gestelde Produkten en verband houdende met deze Internetsite berusten bij de Aanbieder cq haar toeleveranciers. Onder intellectuele eigendom wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken of andere voortbrengselen, alsmede – al dan niet octrooieerbare – technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

6.2 De Aanbieder garandeert niet dat de aan u geleverde Produkten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 De koper mag de Produkten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, afleveren of vervreemden.

Artikel 8. Communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en de Aanbieder, dan wel tussen de Aanbieder en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en de Aanbieder, is de Aanbieder niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door de Aanbieder.

Artikel 9. Reclames

9.1 Reclamering kan uitsluitend plaatsvinden bij de Aanbieder zoals deze omschreven is in artikel 1.

9.2 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de Produkten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u de Aanbieder daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd hiervan op de hoogte te stellen.

9.3 Retournering van de Produkten kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de Aanbieder en indien voorzien van een retournummer.

9.4 Indien is aangetoond dat de Produkten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de Aanbieder de keuze de betreffende Produkten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe Produkten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

9.5 Indien u een Produkt om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het Produkt binnen zeven (7) dagen na aflevering aan de Aanbieder te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het Produkt onbeschadigd is en de verzegeling op de verpakking niet is verbroken en vergezeld van de originele faktuurbon, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

9.6 De Aanbieder behoudt het recht om geretourneerde Produkten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het Produkt reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van de Aanbieder, de leverancier of de transporteur van het Produkt) is beschadigd.

9.7 Indien een Produkt wordt geretourneerd dat naar het oordeel van de Aanbieder schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal de Aanbieder u hiervan in kennis stellen. De Aanbieder heeft het recht om de waardevermindering van het Produkt als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden.

9.8 De Aanbieder zal, nadat de producten zijn geretourneerd, het door de klant daarvoor geheel of gedeeltelijk betaalde bedrag binnen 4 weken aan de klant retourneren.

9.9 Door de Aanbieder worden geen garanties gegeven op Produkten van Toeleveranciers of waarop leverings- en/of licentievoorwaarden van derden van toepassing zijn.

9.10 Geringe afwijkingen in kwaliteit van de Produkten, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame noch voor ontbinding van de Overeenkomst.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Behoudens de verplichtingen die voortkomen uit garantie, is de Aanbieder nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds.

10.2 De Aanbieder is niet aansprakelijk voor het deugdelijk en ongestoord functioneren van de telecommunicatie-infrastructuur en de gebruikte randapparatuur of voor uitval of onbereikbaarheid van haar systeem. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan storingen in verband met data, storingen in de verbinding met Internetproviders, storingen in het gebruikte telecommunicatieverbindingen, volledige bezetting van lijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen.

10.3 Ook is de Aanbieder niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de Internetsite van de Aanbieder wegens onderhoud of anderszins.

10.4 De Aanbieder aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van de door ons geleverde informatie over de door ons geleverde Produkten. Tevens sluit de Aanbieder iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de gegeven adviezen en antwoorden op vragen via e-mail en/of de telefoon, tenzij hier sprake is van opzet op grove schuld.

10.5 De koper is verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn identificatiecode en/of wachtwoord. De koper is ook verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventueel misbruik of ongeautoriseerd gebruik van zijn identificatiecode en/of wachtwoord. Zulks is slechts anders vanaf het moment dat koper aan klantenservice schriftelijk heeft verzocht de identificatiecode en/of wachtwoord buiten gebruik te stellen. Behoudens tegenbewijs wordt de koper geacht tekort geschoten te zijn in de geheimhouding van zijn wachtwoord indien misbruik van zijn identificatiecode en/of wachtwoord gemaakt wordt.

Artikel 11. Overmacht

11.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft de Aanbieder in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat de Aanbieder gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

11.2 Onder overmacht van de Aanbieder wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij de Aanbieder of haar toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstanties, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen de Aanbieder en de koper is Nederlands recht van toepassing ( indien niet afgeweken wordt van Islamitisch recht).

12.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut of, indien de Aanbieder daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de Aanbieder of de koper. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal. Het scheidsgerecht beslist naar de regelen des rechts.

12.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met de Aanbieder in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door de Aanbieder vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

12.4 Wanneer door de Aanbieder gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat de Aanbieder deze Voorwaarden soepel toepast.

Artikel 13. Nederlandse tekst prevaleert

13.1 De Nederlandse tekst van deze algemene Voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.


TOP
Winkelmandje 0
Toegevoegd aan verlanglijstje

Is dit ook iets voor jou?

Verder winkelen View Cart Checkout
Boeken
Islamproducten

Bronnen

Kinderboeken

Zuilen van de islam

Overige

Educatief speelgoed

Huishoudelijk

Uiterlijke verzorging

Overige